Warunki użytkowania


Regulamin portalu internetowego

I. Definicje
Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest firma SNAPSPACE ul. Eugeniusza Romera 1/29, 76-200 Słupsk.
Serwis – portal internetowy, CRM, dostępny pod adresem internetowym www.my
.snapspace.pl
Użytkownik Serwisu, zwany dalej w regulaminie Użytkownikiem – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.
Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane, zdjęcia, filmy, wpisy udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać Administrator i jego pracownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


Regulamin portalu społecznościowego, zwany dalej Regulaminem – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu. Zalogowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

II. Warunki korzystania z serwisu

1. Serwis służy do składania zamówień, odbioru plików, śledzenia finansów związanych z realizacją zamówień oraz ogranicza się do możliwości udostępnionych przez Serwis.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną Uczestników Serwisu.

3. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat.

5. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu.

6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

- zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia

- dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu

- dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług,

- zezwalam na wykorzystywanie moich danych osobowych umieszczonych w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług, jak również oświadczam, iż osoby, których dane umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia,

- wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę SNAPSPACE, ul. Eugeniusza Romera 1/29, 76-200 Słupsk.

7. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie www.snapspace.pl

8. Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Uczestników Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na innych stronach www.

9. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego regulaminem.

10. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.

III. Usługi oferowane w Serwisie

1. Administrator oferuje Usługi płatne i bezpłatne Użytkownikom Serwisu.

2. Usługi bezpłatne dotyczą w szczególności:

- założenia, prowadzenia i zarządzania Profilem Użytkownika,

- poprawek wprowadzanych do materiałów przekazanych Użytkownikom w ramach realizacji Usług.

3. Usługi płatne to min:

  • fotografia,

  • wideofilmowanie,

  • tworzenie i dygitalizacja rzutów nieruchomości,

  • projektowanie broszur,

  • tworzenie stron www i inne.

4. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług po podpisaniu umowy z Usługobiorcą.

5. Warunki zakupu Usług płatnych określone zostały w Umowie podpisanej z Usługobiorcą.